Projekt "Zatrudnienie Nic Prostszego"
Szkolenia dofinansowane ze środków UE

Projekt

Zatrudnienie Nic Prostszego

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czym jest Zatrudnienie? Nic prostszego!

Projekt „Zatrudnienie? Nic prostszego!” realizowany przez Construction Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat – tzw. młodzież NEET.

Co daje uczestnictwo w projekcie?

Kto może wziąć udział w projekcie?

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Do grupy docelowej zaliczają się osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, kwalifikacji i kompetencji w postaci szkoleń, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Biuro Projektu:
Construction Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 48
41-506 Chorzów
pokój 310

Biuro Projektu czynne w godzinach:
Dni robocze: 08.00-15.00

UWAGA!
W dniu 21.06.2019 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy.

Kontakt:
Telefon: 538 057 137
E-mail: rekrutacja@zatrudnienienicprostszego.pl

Projekt „Zatrudnienie? Nic prostszego!” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.2. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17, realizowany w okresie od 01/07/2018 r. do 30/06/2020 r.