Projekt "Zatrudnienie Nic Prostszego"
Szkolenia dofinansowane ze środków UE

Projekt

Zatrudnienie Nic Prostszego

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Zgłoszenia do udziału w projekcie obywają się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszeń dokonywać można w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty oraz poprzez e-mail.

Biuro Projektu:
Construction Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 48
41-506 Chorzów
pokój 310

Godziny pracy Biura Projektu:
Dni robocze: 08.00-16.00

Kontakt:
Telefon: 538 057 137
E-mail: rekrutacja@zatrudnienienicprostszego.pl

Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie od 01.07.2018 roku w sposób ciągły.

Kto może się zgłosić do projektu?

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby z obszaru województw śląskiego, w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie  stacjonarnym oraz nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. osoby zaliczające się do kategorii NEET.

Uczestnikami procesu rekrutacji do projektu mogą być osoby fizyczne (58 kobiet i 44 mężczyzn), które spełniają poniższe kryteria:

Jakie dokumenty rekrutacyjne są potrzebne do udziału w projekcie?

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Biuro Projektu:
Construction Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 48
41-506 Chorzów
pokój 310

Godziny pracy Biura Projektu:
Dni robocze: 08.00-16.00

Kontakt:
Telefon: 538 057 137
E-mail: rekrutacja@zatrudnienienicprostszego.pl

Projekt „Zatrudnienie nic prostszego” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.2. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17, realizowany w okresie od 01/07/2018 r. do 30/06/2020 r.